Beeldrecht en contentrecht

Geen van de afbeeldingen en teksten op deze website mag gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MapTools B.V. of adverteerders Indien wij ongeoorloofd gebruik door derden constateren kan er juridische vervolging plaatsvinden en dat is voor alle partijen vervelend en duur. Dus vraag het vriendelijk per mail of brief

Persoonsgegevens die wij verwerken

MapTools BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfs
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens van bedrijf
– Telefoonnummer van bedrijf en uw mobilenummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maptools.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
MapTools BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– MapTools BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren.
MapTools BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: oneindig, verouderde gegevens worden verwijdert.
Delen met anderen
MapTools BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MapTools BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
MapTools BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maptools.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MapTools BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
MapTools BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maptools.nl. MapTools BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, spamhouse en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gedragscode MapTools BV

MapTools BV onderneemt met respect voor mens, milieu en omgeving. Dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. Daadwerkelijk vorm en inhoud geven aan Corporate Responsibility kan alleen als alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen. Als leverancier en verhuurder heeft MapTools BV de regierol. Zij geeft sturing aan de activiteiten op de locatie MapTools BV en geeft indirecte sturing aan de activiteiten van derden. Daarom vraagt MapTools BV van haar leveranciers en overige contractpartners dat zij het nodige doen om de gedragsnormen van MapTools BV na te leven én uit te dragen. Integriteit vormt immers de basis voor Corporate Responsibility.
In deze Leverancierscode wordt nader toegelicht wat MapTools BV verwacht van haar leveranciers op het gebied van integriteit en Corporate Responsibility.
1. Integriteit
1. Voldoen aan wet- en regelgeving.
Maptools BV verwacht van haar leveranciers dat zij ondernemen in overstemming met relevante wet- en regelgeving en deze Leverancierscode van MapTools BV. De leverancier zal er ook voor zorgen dat derden die zij inschakelt zich aan deze wet- en regelgeving én deze Leverancierscode houden.
2. Anti-corruptie.
De leverancier zal zich niet inlaten met corruptie, uitbuiting of verduistering in welke vorm dan ook. De leverancier zal zich houden aan relevante anti-corruptie wet- en regelgeving – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – de United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de (UK) Bribery Act.
3. Contacten met medewerkers van MapTools BV.
MapTools BV verwacht van haar leveranciers een grote terughoudendheid in contact met medewerkers van MapTools BV, die de zakelijke relatie overstijgen. Concreet gaat het om de volgende omgangsnormen:
a. De leverancier en werknemer van MapTools BV dienen een (schijnbaar) afhankelijke positie als gevolg van vermen- ging van zakelijke en privébelangen te voorkomen.
b. Het is de leverancier en werknemer van MapTools BV niet toegestaan privéopdrachten aan elkaar te verstrekken of uit te voeren of anderszins privé zaken met elkaar te doen.
c. De leverancier betracht grote terughoudendheid in het aan – bieden van relatiegeschenken, als ook bedrijfsbezoeken en evenementen aan medewerkers van MapTools BV en gaat hiertoe alleen over als sprake is van een duidelijke zakelijke relatie.
4. Sponsoring.
MapTools BV hanteert een strikt beleid rondom sponsoring en donaties. De leverancier zal grote terughoudendheid betrachten in enerzijds het aanbieden van sponsoring aan MapTools BV en anderzijds het aannemen daarvan en gaat hiertoe alleen over als sprake is van een duidelijke zakelijke relatie en relevantie. In geen geval zal de leverancier medewerkers van MapTools BV in privé sponsoren.
2. Corporate Responsibility
Corporate Responsibility is verweven met alle activiteiten, projecten en plannen van MapTools BV. MapTools BV heeft vijf Corporate Responsibility thema’s waaraan zij op strategisch niveau invulling geeft:
1. Duurzame werkgelegenheid. We ontwikkelen MapTools BV de Mainport op gezonde economische wijze door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeids markt en voldoende aanbod van gemotiveerde mensen met diverse achtergronden.
2. Bereikbaarheid en luchtkwaliteit. We werken aan schoon en minder (weg)verkeer van, naar en op kantoor. Dat betekent onder meer dat we ons sterk maken voor schone vervoersmiddelen.
3. Klimaatvriendelijk omgeving. We verminderen de CO2-uit stoot en wekken duurzame energie op.
4. Grondstof schaarste. We gaan bewust om met grondstoffen en materialen.
5. Omgeving en geluid. MapTools BV wil een betrokken en betrouwbare buur zijn. We dragen actief bij aan de regio als aantrekkelijk woon- en werkgebied
In de inkoopprocessen van MapTools BV is Corporate Responsibility een belangrijk criterium.
Wij verwachten van onze leveranciers dan ook dat zij ondernemen met respect voor de belangen van mens en omgeving en dat zij aantoonbare inspanningen leveren om sociale en milieuwinst te boeken. In het inkoopbeleid zijn de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten. Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende contracten. Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Corporate Responsibility gedijt bij een kritische, constructieve dialoog. MapTools BV gaat die dialoog actief aan en laat zich graag inspireren door concrete plannen, initiatieven en innovaties van haar leveranciers op het gebied van Corporate Responsibility.
3. Melding en onderzoek van misstanden
1. Meldprocedure
MapTools BV verwacht van haar leveranciers dat zij melding doen van niet zorgvuldig, niet ethisch of niet integer handelen, of enig (ander) vermoeden van een misstand zoals bedoeld in deze Leverancierscode:
– via de contactpersoon bij MapTools BV, of
– via de Integriteitscommissie van MapTools BV die meldingen zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt (integriteitscommissie@maptools.nl).
2. Onderzoeken
MapTools BV verwacht van haar leveranciers dat zij zullen meewerken aan onderzoeken die betrekking hebben op meldingen van (vermoedens van) schendingen van deze Leverancierscode, alsmede aan periodieke onderzoeken om de naleving van deze Leverancierscode te controleren. De leverancier zal MapTools BV, of andere partijen die door haar in het kader van het onderzoek worden ingezet, alle gegevens en informatie verstrekken die deze redelijkerwijze nodig heeft voor het onderzoek.